Schade melding

Wij krijgen geregeld vragen over het melden van breuk- en krasruiten. Vaak wordt de melding pas weken nadat de aflevering heeft plaatsgevonden gemeld. U zult begrijpen dat wij een dergelijke claim niet kunnen honoreren. De tussenliggende periode is dan te lang om te kunnen zeggen waar de oorzaak ligt. Er kan in die tijd van alles (ook buiten uw zicht) gebeurd zijn met het glas, hetgeen voor niemand meer te achterhalen is.
Zodra het glas afgeleverd is, bent u dan ook zelf verantwoordelijk en indien u snel reageert door een goede controle uit te voeren, kunt u ons eventueel wijzen op tekortkomingen onzerzijds en is dit voor ons ook een acceptabele handelswijze. Daarom willen wij u graag nogmaals wijzen op de regels voor het melden en toekennen van reclamaties.

Bij aflevering dient er iemand aanwezig te zijn voor het in ontvangst nemen en controleren van de goederen. Eventuele tekortkomingen dienen te worden aangegeven op de afleverbon. Met name bij slijpwerk en spiegels is de visuele controle van belang, omdat hierbij achteraf niet mag worden gereclameerd op krassen en/of beschadigingen. Indien er vooraf is overeengekomen dat er niemand aanwezig kan zijn bij de aflevering, dan dienen beschadigde ruiten binnen 48 na levering te worden gereclameerd inclusief foto en ordernummer.

Reclamatie en Klachten

Ten tijde van de levering dient er iemand aanwezig te zijn om het glas in ontvangst te nemen en om de levering te controleren, zodat de afleverbon getekend kan worden, als bewijs van ontvangst.

Breukruiten of klachten bij aflevering dienen gemeld te worden op de afleverbon en uiterlijk binnen 48 uur na levering gemeld te zijn bij uw contactpersoon of de serviceafdeling van Van der Ham. Na het verstrijken van deze termijn zal het gemelde uitsluitend nog tegen berekening geleverd worden. Alle breuk- en overige meldingen dienen te geschieden met opgave van het inkoopnummer van u en het ordernummer van Van der Ham waarmee is geleverd. Bij foutieve opgave hiervan zal de nalevering tegen berekening worden herleverd. Een eventuele latere, alsnog juiste opgave, doet hieraan niets af. Reclamatie ruiten gaan ten allen tijde retour fabriek, tenzij anders is overeengekomen.

Ontvangst van glasleveringen.

• Het afleveradres voor de levering van (de glasbokken met) glas wordt door de klant bij de opdracht aangegeven. Op het moment van levering door van der Ham dient een vertegenwoordiger van de klant op dit adres aanwezig te zijn om het glas in ontvangst te nemen.
• Elke levering van glas is voorzien van een afleverbon of vrachtbrief.
• Elke zending dient bij ontvangst door de klant te worden gecontroleerd op eventuele transportbeschadigingen en manco’s, dit terwijl de glaslevering nog vastgezet op de glasbok staat.
• Schades / manco’s dienen direct op de afleverbon te worden vermeld. De afleverbon wordt dan door de chauffeur mee retour genomen. De gemelde onvolkomenheden worden door van der Ham in overleg met de klant z.s.m. hersteld/verholpen.
• Bij levering/plaatsing van glasbokken op publiek toegankelijke plaatsen dient de klant ALTIJD een ontvangst bon te tekenen waarbij de verantwoordelijkheid voor het glas en dus ook de aansprakelijkheid is overgegaan op de klant. Het nemen van voorzorgsmaatregelen t.b.v. de veiligheid van omstanders is dan ook de verantwoordelijkheid van de klant.
• Om van der Ham in de gelegenheid te stellen deze schade zo snel mogelijk te verhelpen stuurt de klant, op de dag van toelevering, een kopie van de afleverbon door naar de serviceafdeling van Van der Ham, evenals de foto’s van de schade.

Wat te doen indien de klant niet aanwezig is bij de levering

• Bij een latere controle van de ontvangen glaszending dient de klant, bij ontvangst in een magazijn, binnen 48 uur te reclameren. Anders is geen reclamatie op externe schade meer mogelijk.
• Bij levering naar een bouwplaats of werf, dient de controle van de ontvangen glaszending binnen 48 uur te gebeuren. Daarna zijn eveneens geen reclamaties op externe schades meer mogelijk.
• Van der Ham zal de reclamatie in behandeling nemen mits de (externe) schade is geconstateerd op de transportbok en mits het glas nog origineel is verpakt. Bij schade dient de klant direct foto’s te maken van de ruit, de schade en de sticker. Reclamaties van reeds gemonteerde ruiten, met externe schade, worden niet in behandeling genomen. Klachten en reclamaties worden per mail gemeld onder vermelding van het Van der Ham ordernummer afmetingen en opbouw. Interne schades (niet zichtbaar of bevinden zich in de spouw), vallen hier niet onder.

• Afhandeling van klachten en reclamaties is beschreven onder: Reclamatie en Klachten.
• NB. Brandvertragend glas en Screen-lines dienen ALTIJD bij ontvangst te worden gecontroleerd. Melding van schades naderhand worden niet in behandeling genomen. Dit geldt ook voor Jumbo ruiten, groter dan 2500x2500mm, of waarvan 1 zijde groter is dan 3210mm.

Het glas is geleverd en de afleverbon is afgetekend

Na ontvangst is de klant verantwoordelijk voor het eventueel ontstaan van schades, om dit zoveel mogelijk te beperken adviseert Van der Ham het volgende:
• Het glas op de bokken op een vlakke ondergrond plaatsen.
• Glas is een industrieel product dat afhankelijk van de uitvoering (float/gehard/brandwerend) beschermd dient te worden tegen weersinvloeden maar ook tegen vervuilingen die het glas kunnen beschadigen zoals zand.

– Float-glas, bijvoorbeeld, is gevoelig voor temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Dit kan zelfs leiden tot spontane thermische breuken. Thermische breuken kunnen reeds ontstaan bij temperatuurverschillen van 30°C. Daarom adviseren wij u het glas, vooral in de zomer, te beschermen tegen directe blootstelling van zonlicht en met name slagschaduw. Daarbij dient u niet te vergeten de schuimblokken tussen de spanbanden/spanpalen en het glas te verwijderen zodat de spanning er af is.

– Brandwerend glas zijn vaak geharde glasplaten met daar tussen een brandvertragende gel-laag. Deze gel-laag is gevoelig voor lage en hoge temperaturen derhalve is het advies opslaan -10°C/+40°C. Bij hogere temperaturen kunnen er vlekken in de gel-laag ontstaan en bij zeer lage temperaturen “ijsbloemen”. Derhalve het advies, brandwerend glas direct na levering “binnen” op te slaan, beschermd tegen direct zonlicht en vorst.

• De butylrand (afdichtingsrand van het Isolatieglas) is gevoelig voor UV-licht en dient der halve afgeschermd te worden. Aangetaste butylrand is herkenbaar aan een witte, poedervormige waas.
• Zet de glasbokken zodanig weg, dat werkverkeer in het magazijn of op de bouwplaats/werf geen beschadigingen kan aanrichten.
• Verder (intern) transport in het magazijn van de klant of op de bouwplaats, is voor risico van de klant.
• Spanning op spanbanden/spanpalen verminderen door schuimblokken te verwijderen.

Glasschades

Transportschades die onder garantie vallen
• Mechanische breuken.
• Krassen ontstaan tijdens transport en/of productie.

Productiefouten die onder garantie vallen

• Visuele fouten.
NB: Voor deze garantieclaims op visuele fouten geldt echter dat een onderzoek noodzakelijk is omdat zij slechts ten dele hun oorzaak kunnen vinden in een productiefout.

Floatglas kwaliteit

Tijdens de productie van floatglas kunnen er onvolkomenheden in het glas optreden zoals een pit/een gasbelletje/sliert of traan. Toegestane fouten zijn vastgelegd meerdere normen. NEN 3264. De tabel uit deze norm wordt wel nog veel gehanteerd als richtlijn.
NB: Glasproducties uit het buitenland kunnen a.d.h.v. een afwijkende norm zijn gemaakt. De norm van de fabrikant is in deze altijd leidend.

GLASBREUK (ZOWEL MECHANISCH ALS THERMISCH) NA AFLEVERING VALT BUITEN DE GARANTIE.

Herleveringen

Bij constatering van productiefouten in (reeds geplaatst) glas, welke na inspectie binnen de garantie vallen, zal Van der Ham de betreffende beglazing kosteloos naleveren. Gevolgschades/plaatsingskosten, van welke aard dan ook, vallen buiten de garantieregeling.