Veel gestelde vragen

Waar staat HR, HR+, HR++ voor?

In de Glasbranche worden de aanduidingen HR, HR+ en HR++ gebruikt voor het benoemen van de verschillende soorten isolerend dubbelglas met een verbeterde thermische isolatie. Deze aanduidingen komen voort uit de Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL 2202) die geldt voor het KOMO-productcertificaat voor HR, HR+ en HR++ beglazing.

Isolerend dubbelglas
Isolerend dubbelglas bestaat uit 2 glasbladen die door een afstandhouder (bijv. een metalen kader) aan de rand van het glas van elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door een speciale kit zodat een gesloten eenheid ontstaat. De ruimte tussen het glas (spouw), is gevuld met droge lucht. Isolerend dubbelglas behaalt een thermische isolatiewaarde van ca. 2,8 W/m2K

HR beglazing
HR staat voor Hoog Rendement. HR beglazing is isolerend dubbelglas waarbij op 1 glasblad een warmtereflecterende coating is aangebracht die voor een verbeterde thermische isolatie zorgt en het warmteverlies via het glas vermindert. HR beglazing heeft een thermische isolatiewaarde > 1,6 W/m2K en <= 2,0 W/m2K. Door de ontwikkeling van coatings met een betere prestatie (zoals bij HR+), wordt HR beglazing nauwelijks meer geproduceerd.

HR+ beglazing
HR+ beglazing is isolerend dubbelglas waarbij op 1 glasblad aan de spouwzijde een warmtereflecterende coating is aangebracht die voor een verbeterde thermische isolatie zorgt en de warmtestralen in een woning weerkaatst en binnen houdt. Bij HR+ beglazing is de spouw net als bij isolerend dubbelglas gevuld met droge lucht. HR+ beglazing heeft een thermische isolatiewaarde van > 1,2 W/m²K en ≤ 1,6 W/m²K.

HR++ beglazing
HR++ beglazing bestaat in het algemeen net als HR+ beglazing uit 2 glasbladen, waarbij op 1 glasblad aan de spouwzijde een warmtereflecterende coating is aangebracht. Echter bij HR++ beglazing is de spouw niet gevuld met droge lucht zoals bij HR+ beglazing, maar met een gasvulling van edelgas, meestal Argongas. Deze gasvulling zorgt voor een nog betere thermische isolatie. HR++ beglazing heeft een thermische isolatiewaarde van ≤ 1,2 W/m²K (minimaal spouw 14).

Heb ik garantie op mijn isolerend dubbelglas?

In het algemeen geeft een fabrikant tien jaar garantie op isolerend dubbelglas, HR, HR+ en HR++ beglazing. Deze garantie geldt uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid. Dit betekent dat het doorzicht niet wordt verminderd door inwendige aanslag, condensatie, stof of aantasting van de coating tussen de glasbladen. Aan deze garantie is een aantal voorwaarden verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de samenstelling van de beglazing, wordt ook de verplichting van goed onderhoud door de eigenaar genoemd.
Wanneer zich een defect voordoet binnen de garantieperiode, zal gekeken moeten worden waardoor het defect is ontstaan. Oorzaken kunnen zijn een productiefout, een plaatsingsfout of onvoldoende onderhoud.

Productiefout in de beglazing
Wanneer het om een productiefout gaat die onder de garantievoorwaarden van de beglazing valt, zal de fabrikant een nieuwe ruit leveren aan de glaszetter of het montagebedrijf. De extra kosten voor het vervangen van de beglazing door de glaszetter of het montagebedrijf komen voor uw rekening. Belangrijk is wel dat dit van tevoren is vastgelegd in de overeenkomst en/of garantiebepalingen.

Plaatsingsfout
Als degene die de beglazing heeft geplaatst een fout heeft gemaakt waardoor de beglazing binnen tien jaar defect raakt, is diegene volledig aansprakelijk. Zowel de vervangende beglazing als het plaatsen daarvan komen dan voor zijn rekening.

Onvoldoende onderhoud en veranderingen
Wanneer onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar de oorzaak is van schade aan de isolerende beglazing, dan zijn de kosten voor de vervangende beglazing en het plaatsen daarvan voor uw eigen rekening. Ook bij veranderingen of wijzigingen aan de beglazing die de oorzaak zijn van eventuele schade, bent u verantwoordelijk voor alle kosten.

Geen garantie wordt verleend voor

 • Eenheden met een of meer bladen figuur- of draadglas.
 • Eenheden met kruisroeden, glas in lood e.d. in de spouw.
 • Eenheden met een speciale smalle kitrand of verjongde zijden.
 • Isolatieglas samenstellingen met glas dunner dan 4 mm.
 • Eenheden met de randkaders in kleur gespoten.
 • Eenheden bestemd voor niet verticale plaatsing.
 • Eenheden bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij met de fabrikant schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Onvolkomenheden/afwijkingen in de isolerende eenheid, danwel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen, genoemd in de NEN 3567, 3264, 2608.
 • Vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie, als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten en/of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen en geografische hoogteverschillen.
 • Zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie.
 • Eenheden geplaatst in rollend materieel.
 • Eenheden die na de eerste plaatsing zijn uitgenomen en herplaatst/vervangen.
 • Eenheden die verandering hebben ondergaan in hun structuur door o.a. het beplakken met folie of beschilderen.

Wat te doen bij een klacht?
U dient altijd het garantiebewijs en de gegevens te bewaren van de glaszetter of het montagebedrijf van de beglazing. Mocht uw beglazing binnen de garantietermijn een defect vertonen, dan kunnen zij voor u nagaan of uw klacht binnen de garantiebepalingen van de fabrikant valt. In het algemeen staat op de afstandhouder tussen de glasbladen de productnaam en productiedatum van de beglazing. Zo weet u van welke fabrikant de beglazing is en wanneer de beglazing geproduceerd is. Maak vooraf duidelijke afspraken over de eventuele kosten voor het vervangen van de beglazing. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Ook defecten die binnen de garantie vallen, brengen immers kosten met zich mee.

Wat is interferentie (kleurvlekker)

Soms zijn in het glas of de weerspiegeling van glas olieachtige vlekken zichtbaar. Indien er op het glas wordt gedrukt en de vlekken verplaatsen zich, is er sprake van interferentie. Interferentie is een natuurkundig verschijnsel, geen fout in het product.
Onder een bepaalde lichtval kan glas werken als een prisma en splitst het daglicht in verschillende kleuren. Dit wordt aan het glasoppervlak zichtbaar als olieachtige vlekken, stroken of cirkels. Het risico op dit verschijnsel is het grootst bij isolerend dubbelglas met glasbladen van gelijke dikte. Om het risico te verkleinen wordt er aangeraden om bij blank isolerend dubbelglas ongelijke glasdikte te gebruiken. Dus in plaats van 4mm-spouw-4mm, 4mm-spouw-5mm toe te passen. Bij gecoat isolerend dubbelglas zoals HR++ beglazing, is het risico op interferentie gering. De gecoate ruit heeft doorgaans, door de coating, een andere brekingsindex dan de tegenruit.

Waarom beslaat mijn beglazing aan de buitenzijde?

Het beslaan van de buitenzijde van isolerend dubbelglas heeft te maken met het feit dat er condensvorming op het glasoppervlak optreedt. Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra de temperatuur buiten(en van het glasoppervlak) stijgt en de luchtvochtigheid afneemt.
Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, maar is juist een gevolg van de zeer goede warmte-isolatie van de beglazing. Bij beglazing met een hoge thermische isolatie zoals HR++ beglazing zal dit eerder kunnen optreden dan bij isolerend dubbelglas of enkel glas met een lage warmte-isolatie.
Condensvorming komt in een beperkt aantal situaties voor, maar is helaas niet te voorkomen. Het droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog is, zal de condens terug kunnen komen. Condensvorming aan de buitenzijde is niet schadelijk, omdat de buitenzijde van de beglazingsconstructie altijd afwaterend uitgevoerd wordt om het risico op stilstaand vocht te voorkomen.

Waarom beslaat mijn beglazing aan de binnen zijde?

In principe kan het voorkomen dat er op het oppervlak, aan de kamerzijde, van het isolatieglas c.q. het kozijn condensatie optreedt. Dit mag men echter niet met condensatie in de spouw van het isolatieglas verwisselen. De oorzaken van de condensvorming op het binnenste oppervlak kunnen als volgt beschreven worden. In een woongedeelte wordt continue waterdamp geproduceerd. Deze water hoeveelheden bevinden zich als onzichtbare waterdamp in de lucht. Zo kan er bijv. in 1 m3 lucht van 0 graden C een maximale hoeveelheid van 5 g (= 5 cm3) waterdamp zitten. Is de kamertemperatuur hoger, kan de lucht meer water opnemen. Zo stijgt het wateraandeel bij 20 graden C tot 17 g en bij 30 graden al tot 30 g per m3.

Is echter de maximale hoeveelheid in de lucht aanwezig, dan neemt deze geen vochtigheid in de vorm van waterdamp meer op. Men spreekt in dit geval van een verzadigde lucht. Treft nu deze watergeladen lucht bijvoorbeeld in de winter een koude vensterruit aan, dan condenseert de waterdamp en slaat als water neer op de vensterruit. De optredende condensatie begint altijd aan de rand. Dit wordt veroorzaakt door de warmtetechnisch ongunstige randverbinding van de ruit. In het bijzonder kan in niet verwarmde ruimtes (bijv. slaapkamers) op koude dagen condensatie ook bij isolatieglas voorkomen. Dit komt, omdat de ruimte gedurende de nacht voortdurend afkoelt en de lucht door het ademen bij een relatief lage temperatuur met waterdamp verzadigd raakt. Bovendien willen wij er op wijzen, dat condensatie niet alleen bij vensterruiten of –elementen optreden kan, maar op alle koude oppervlaktes. Dit lijdt tot vochtplekken en schimmelvorming op de wanden.

In principe kan men door het in acht nemen van bepaalde regels het optreden van condensatie verhinderen of in ieder geval verminderen. Daarbij hoort ook dat er in ruimtes waar condensatie optreedt (op isolatieruiten of wanden) meer als tot dan toe gelucht dient te worden, totdat er een merkbare verbetering is waargenomen. In het bijzonder bewoners van huizen die nieuwe ramen gekregen hebben, dienen erop gewezen te worden, hun beluchtinggewoonten aan de nieuwe situatie aan te passen. De oude ramen waren in de regel zo ondicht, dat er een continue ongecontroleerde beluchting kon plaatsvinden. Zo kon er continue droge buitenlucht in het vertrek komen en de warme vochtige binnenlucht kon naar buiten geraken. Bij de nieuwe dichte ramen is dit niet meer het geval, zodat de bewoners ervoor moeten zorgdragen dat een regelmatige luchtwisseling kan plaatsvinden, zodat condensatievorming vermeden kan worden.
Een vermindering van condensatievorming kan ook bereikt worden door een verandering in de warmtetoevoer bijv. door gunstige plaatsing van verwarmingselementen of door de verwarming wat hoger te zetten. De warme lucht dient voor het beste resultaat dicht langs het raamoppervlak te stromen, zodat een hoge warmteovergangs-coëfficiënt mogelijk is. Bij aanwezige situaties kan door middel van gleuven in de vensterbank het condensatiegevaar verkleind worden. De bovenstaande voorbeelden geven aan, dat condensvorming bij isolatieruiten beïnvloed wordt door de beluchting, de luchtstroom, de plaatsing van de verwarmingselementen als ook de luchtgewoontes van de bewoners en niet afhankelijk is van de raamconstructie of de beglazing.

Hoe krijg ik subsidie op isolatieglas?

Subsidie regelingen komen en gaan en voortdurend gelden daar andere regels. Kijk voor de laatste regelgeving op de website van kenniscentrum glas: www.kenniscentrumglas.nl

Wat is veiligheids glas?

Veiligheidsglas of veiligheidsbeglazing, ook wel letselwerende beglazing genoemd, is de algemene benaming voor glas dat een letselwerend breukgedrag heeft.

Standaard glas oftewel floatglas heeft de eigenschap dat er bij breuk grote scherpe scherven ontstaan. Dit breukgedrag kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel zoals gevaarlijke snijwonden. Er zijn ook glassoorten waarbij breuk geen risico geeft op ernstig letsel. Deze glassoorten hebben een letselwerend breukgedrag.

De drie meest voorkomende soorten veiligheidsglas zijn:

Gehard glas
Thermisch gehard veiligheidsglas is floatglas dat extra thermisch is behandeld. Het floatglas wordt eerst verhit bij meer dan 600°C en vervolgens bij een zorgvuldig gecontroleerde snelheid snel afgekoeld. Hierdoor krijgt het glas zijn speciale eigenschappen. Bij breuk valt gehard glas in kleine veilige korrels uiteen die geen ernstig letsel veroorzaken. Voorbeelden van toepassing met thermisch gehard veiligheidsglas zijn bijvoorbeeld; zijruiten van auto’s, bushokjes, hardglazen deuren, etc. Het voordeel van thermisch gehard veiligheidsglas is dat het ook bestand is tegen grotere temperatuurverschillen dan “gewoon” floatglas.

Gelaagd veiligheidsglas
Gelaagd veiligheidsglas bestaat uit minimaal 2 glasbladen met daartussen een taaie kunststof folie (meestal een PVB folie). Deze folie zorgt ervoor dat bij breuk het glas bij elkaar wordt gehouden. Hierdoor ontstaan er bij breuk geen gevaarlijke scherven en is er dus geen risico op ernstig letsel. Gelaagd veiligheidsglas heeft als voordeel dat de ruit bij breuk niet uiteen valt, maar één geheel blijft. Hierdoor ontstaat er bij breuk dus ook geen grote opening.

Draadglas
Draadglas is in beperkte mate een veiligheidsglas. De ingelegde draden zorgen ervoor dat bij breuk het glas bij elkaar gehouden wordt. Maar omdat er bij draadglas bij een grote stootbelasting toch een opening ontstaat, is er toch kans op ernstig letsel. Draadglas mag dus enkel in beperkte situaties als veiligheidsglas toegepast worden. De Nederlandse norm NEN 3569 omschrijft duidelijk in welke situaties draadglas als veiligheidsglas voldoet.

Moet ik volgens de NEN 3569 aan 1 of 2 zijden veiligheidsglas toepassen?

Wanneer de NEN 3569 “Veiligheidsbeglazing in gebouwen” van toepassing is, dient er in de voorgeschreven situaties een bepaald type veiligheidsglas toegepast worden. Bij bijvoorbeeld isolerend dubbelglas kan gelden dat voor beide zijden veiligheidsglas noodzakelijk is.

De NEN 3569 zegt namelijk onder paragraaf 5 het volgende:

Voor isolerend dubbelglas moet het veiligheidsglas in ieder geval aan de stootzijde worden geplaatst omdat daar persoonlijk letsel kan optreden bij glasbreuk.

Als er dan een risico is van een stootbelasting aan beide zijden, moet dus aan beide zijden veiligheidsglas toegepast worden. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn: deuren, schuifpuien en zijlichten van deuren. Ook bij zogenaamd “vast” glas kan de stootbelasting van twee zijden komen, bijvoorbeeld vanaf de grond beglaasde ruiten grenzend aan een terras, een schoolplein, een openbare stoep, etc.

Uitzonderingen zijn situaties waarbij men uitsluitend beroepsmatig zich bij het glas zal begeven, zoals voor onderhoud en reparatie. Een glazenwasser zal zich voor het reinigen van het glas aan de buitenzijde van een gevel begeven, waar normaal geen personen komen. De NEN 3569 zelf geeft dergelijke voorbeelden van beroepsmatige werkzaamheden niet. Maar bij een geschil zal een deskundige partij of rechter zo’n situatie wel op die manier beoordelen.

Wat is delaminatie?

Indien de tussenlaag van PVB-gelaagd glas langdurig wordt blootgesteld aan vocht kan deze worden aangetast en onthechten van de glasbladen.
Het delamineren van PVB-gelaagd glas als gevolg van vocht is inherent aan het product. Dit is niet volledig te voorkomen, maar kan verminderd worden door bijvoorbeeld de randen van het glas zodanig te slijpen dat er geen vocht op blijft staan. Beter is het aanbrengen van een profiel of omkadering. Daarbij wel opgemerkt dat het risico van delaminatie nadrukkelijk ook wordt bepaald door de specifieke situatie ter plekke.

Voor gelaagd glas dat niet langdurig wordt blootgesteld aan vocht maar wel gelamineerd, gelden de volgende eisen:

 • voor eindtoepassingsmaten die uit een groter blad gelaagd glas zijn gesneden mag er maximaal 15 mm van de rand delaminatie optreden
 • voor eindtoepassingsmaten die op dat formaat zijn gelamineerd geldt dat er vanaf 25 mm vanaf de rand geen delaminatie mag optreden.

Kan gehard glas nog ingekort of bewerkt worden?

Nee, vanwege het hardingsproces ontstaat er een eigenschap die het glas 5 x sterker maakt dan normaal. Hierdoor echter kan het glas niet meer worden bewerkt zonder dat dit zal breken.

Is markering van brandwerendglas belangrijk?

Brandwerend glas is altijd herkenbaar aan een permanente fysieke markering (stempel) aangebracht in één van de hoeken van het glas. Op basis van de regelgeving, inclusief de CE-markering voor glasproducten, is een markering voor de brandwerende prestaties niet verplicht.

Toch wordt door de leveranciers in de praktijk elk stukje brandwerend glas van een herkenbare markering voorzien. Dit wordt gedaan om de herkenning van het brandwerende glas te vergemakkelijken en dus ook de controle van bijvoorbeeld de brandweer.

Brandwerend glas zonder fysieke markering dient dan ook nooit geaccepteerd te worden aangezien het dan niet te onderscheiden is van “gewoon” glas. Het is dan ook niet duidelijk welke prestatie (E, EW, EI, 30min, 60min, etc.) het glas levert. Bouw- en Woningtoezicht en de brandweer zullen glas zonder fysieke markering (met uitzondering van spiegeldraadglas) dan ook altijd afkeuren.

Wat is het verschil tussen etsglas, matglas of glas met matte folie

Etsglas is glas dat met een zuur is bewerkt en daardoor een gematteerd uiterlijk heeft.

Matglas is glas dat door middel van zandstralen een gematteerde aanblik heeft gekregen.

Glas met matte folie bestaat uit twee op elkaar geplakte ruiten met daartussen een gematteerde folie die vrijwel dezelfde aanblik geeft als een ruit etsglas.

De ruit matglas geeft het meeste onderhoud, vinger afdrukken zijn moeilijk te verwijderen, deze eigenschap is met een coating te verbeteren. Deze methode wordt vaak toegepast bij gedeeltelijk gematteerde ruiten (motieven). De etsruit is veel gemakkelijker in onderhoud omdat de structuur op het glasoppervlak ten gevolge van het etsproces veel gladder blijft dan bij zandstralen. Hierdoor is het eenvoudiger schoon te houden. Bij gelaagd glas met een matte folie is het onderhoud identiek aan dat van een normale ruit omdat er hier sprake is van tweezijdig glad oppervlak, de folie zit er immers tussenin.

Is er glas waarvan ik slechts vanaf een zijde doorheen kan kijken?

ja, dit heet confrontatiespiegel of ook wel spionspiegel, maar dit functioneert alleen als er in de te observeren ruimte meer licht is dan in de ruimte waar vanuit men kijkt. Indien het licht verandert, verandert ook de kijkrichting.

Kan ik draadglas met een rechte draadinleg krijgen?

Nee, in het productieproces van deze glassoort is het niet mogelijk om de draad exact recht in het glas te krijgen. Daarom gaat een fabrikant ook uit van een tolerantie van 15 mm toegestane afwijking per strekkende meter. In feite is draadglas ook niet ontwikkeld voor interieur toepassingen.

Waardoor treed kleurverschil op?

Glas is nooit helemaal kleurloos, maar heeft, afhankelijk van de dikte en samenstelling, altijd een bepaalde tint. Blank floatglas heeft een lichtgroene tint. Hoe dikker het glas hoe groener de tint. Omdat voor een groot oppervlak dikker glas toegepast wordt, dan bij een kleiner oppervlak, zijn kleine kleurverschillen mogelijk. Daarnaast wordt er ook veel PVB (polyvinylbutyral) gelaagd glas toegepast. Bij PVB gelaagd glas bestaat de samenstelling uit 2 of meerdere glasbladen met 1 of meerdere PVB folies tussen de bladen. De PVB folie heeft een lichtgele tint en bij het toepassen van meerdere PVB folies kleurt de samenstelling geler.

Hoewel in de meeste gevallen deze kleine kleurverschillen niet als storend worden ervaren, kan dit risico uitgesloten worden door alle beglazingen in de zelfde dikte en samenstelling uit te voeren.

Naast het verschil in dikte en samenstelling kan een coating op glas, zoals bij HR++ beglazing, ook voor een klein kleurverschil zorgen. Tussen blank isolerend dubbelglas en HR++ beglazing is dit kleurverschil ondanks de neutrale coating visueel waarneembaar. Daarnaast is het mogelijk dat tussen de coatings van verschillende fabrikanten kleine kleurverschillen zitten. Bij een vervanging van een bestaande HR++ ruit kan er dus een klein kleurverschil met de andere ruiten ontstaan. Geadviseerd wordt om vooraf hierover de opdrachtgever of consument in te lichten.

Wat is een thermische breuk?

Een thermische breuk in glas ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer er bij gewoon floatglas een temperatuurverschil van meer dan ca. 30°C in het glasoppervlak optreedt, ontstaan er te hoge spanningen in het glas. Daardoor breekt de ruit op een bijzondere manier. Dit noemt men een thermische breuk. Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met een mechanische breuk die ontstaat door bijvoorbeeld een stootbelasting van een vallend persoon of voorwerp.
Een thermische breuk is meestal te herkennen aan één breuklijn die loodrecht vanuit rand van het glas begint en daarna in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake is van een thermische breuk kan het best door een vakman worden beoordeeld. Een vaak voorkomend misverstand is dat de breuk zich bevindt op de plek waar het temperatuurverschil is opgetreden. Dit is niet altijd het geval. Door de spanningen in het glas ontstaan, zal de ruit bij het zwakste punt aan de rand van het glas breken.

Voorkomen

Men kan de kans op thermische breuk fors verkleinen door:

 • Jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing te plaatsen
 • Verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen
 • De beglazing niet te beschilderen of te beplakken met bijvoorbeeld plakfolie
 • Geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing
 • Handelingen te voorkomen die tot een temperatuurverschil in de beglazing kunnen leiden (bijvoorbeeld een gerichte koudewaterstraal op een door de zon verwarmde beglazing)
 • Thermische breuk kan worden voorkomen door gehard glas toe te passen. Gehard glas is speciaal thermisch behandeld glas dat tegen veel grotere temperatuurverschillen kan en minder gevoelig is voor een thermische breuk. In situaties waar het glas te maken kan krijgen met grote temperatuurverschillen is het raadzaam gehard glas toe te passen.

Net als mechanische breuk, is thermische breuk geen productfout en valt dit niet onder een eventuele garantie van een glaszetter of leverancier. Wel komt het inmiddels steeds vaker voor dat het risico op glasbreuk meeverzekerd is in een verzekering voor het huis of vastgoed.

Heb ik garantie op breuk?

Nee, u heeft op geen enkele breuk garantie.

Mag ik folie aanbrengen op mijn beglazing?

Er zijn diverse folies op de markt die op (bestaande) beglazing aangebracht kunnen worden. Veel folies hebben eigenschappen die een toevoeging zijn op de bestaande beglazing. Er zijn bijvoorbeeld folies met letselwerende-, zonwerende- , inbraakwerende- of geluidwerende eigenschappen en zelfs folies die deze eigenschappen combineren. Er zijn echter wel een aantal kanttekeningen te plaatsen bij het aanbrengen van folies op (bestaande) beglazing.

Aanbrengen folie op isolatieglas
In het algemeen geeft een fabrikant van isolatieglas 10 jaar garantie op isolerend dubbelglas. Deze garantie geldt uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid. Dit betekent dat het doorzicht niet wordt verminderd door inwendige aanslag, condensatie, stof of aantasting van de coating tussen de glasbladen. Aan deze garantie zijn een aantal voorwaarden verbonden. In de garantievoorwaarden van de fabrikanten is bijvoorbeeld vermeld dat schade door veranderingen of bewerkingen aan de eenheid uitgesloten worden van de garantie. Onder veranderingen of bewerkingen verstaat men ook het aanbrengen van folie op het glas.

Aanbrengen folie op enkelglas
Voor enkelglas kent men geen algemene garantie van de fabrikant zoals bij isolatieglas. Een glaszetter of aannemer die het glas heeft geplaatst kan wel een eigen garantie afgeven op het glas of het geleverde werk. Indien de ruit breuk gaat of mankementen vertoont zonder een duidelijke verklaring, bestaat de kans dat degene die het glas heeft geplaatst en/of geleverd de klacht afwijst indien de klacht te herleiden is naar de aangebrachte folie.

Verandering van eigenschappen
Door het aanbrengen van een folie verandert u de eigenschappen van het glas. Zo kan bij een aangebrachte folie met een hoge warmteabsorptie (bijv. een donkere kleur), de kans op thermische breuk doen toenemen. Thermische breuk valt altijd buiten de garantie. Een ander voorbeeld is het aanbrengen van folie op bijvoorbeeld beglazing met een brandwerende eigenschap. Door de folie worden de prestaties van het brandwerende glas negatief beïnvloed en voldoet de ruit niet meer aan de opgegeven brandwerende prestaties. Op brandwerend glas mag nooit een folie worden aangebracht zonder dat dit is getest.

Aan brengen van de folie
Indien u van plan bent om folie aan te brengen op uw beglazing dient u er rekening mee te houden dat de opgegeven eigenschappen van een folie enkel gelden als deze worden toegepast zoals de producent ze getest heeft.

Zo behaalt een doorbraakvertragende of letselbeperkende folie enkel de opgegeven prestatie, indien de folie wordt aangebracht zoals de producent heeft getest. Voor doorbraakvertragende of letselbeperkende folies betekent dit dat de folie op het volledige glasoppervlak moet aangebracht worden. Dit is niet enkel het glas dat zichtbaar is, maar ook juist het glas dat ingeklemd of opgelegd is in het kozijn. U dient dus bij een houten kozijn de glaslatten los te halen en eventueel het glas uit te nemen om de folie correct te kunnen aanbrengen.

Geadviseerd wordt om het aanbrengen van folies altijd uit te laten voeren door een gespecialiseerd bedrijf. Dit soort bedrijven geven ook garanties af op de folie en het geleverde werk en kunnen bijvoorbeeld berekenen wat de extra thermische belasting voor het glas is bij het gebruik van een bepaalde folie.

Plaatst u ook glas?

Nee, wij verlenen wel assistentie bij plaatsing met kraanauto en zuiger. Daarnaast verzorgen wij weer wel de volledige montage van hardglazen deuren en puien, en van speciale buiten proportionele ruiten.

Kunt u mijn oude glas retournemen?

Nee, oud glas dient u zelf af te voeren via de daartoe bestemde inzamelpunten. U kunt het dichtstbijzijnde inzamelpunt vinden op www.vlakglasrecycling.nl . Glasbokken dienen dan ook leeg opgeleverd te worden en moeten bereikbaar zijn voor onze vrachtwagen. Deze bokken blijven eigendom van onze glasfabrikant ongeacht in welke staat zij verkeren. Ze zijn een tijdelijk transportmiddel en niet bestemd voor opslag (van oud of nieuw glas) binnen uw bedrijf of als resteel op uw aanhangwagen.